Kijk veilig mee met uw kind

Veiligheid voorop!

Het bieden van kwaliteit vinden wij erg belangrijk bij Kinderopvang de Speelboom. Een onderdeel van het kwaliteitsbeleid, zijn de camera’s die wij geplaatst hebben op alle groepen, speelhal en buitenspeelplaats. Wij beseffen maar al te goed, hoe fijn het is dat u zeker weet dat uw kindje bij ons veilig is. Daarom geven wij u de mogelijkheid dat u ten alle tijde uw kindje kan zien spelen of eten via een beveiligde app op uw mobiele telefoon. Om de privacy van de kinderen te waarborgen, krijgt u alleen toegang tot de groep waarin uw eigen kind verblijft en een uniek wachtwoord. Nu kunt u met eigen ogen zien hoeveel plezier uw kindje heeft bij Kinderopvang de Speelboom. Hoe leuk is dat!

Als u klant bent ontvangt u van ons een speciale app voor uw telefoon. Daarmee kunt u contact maken met de beveiligde video feed.

Camera protocol

Dit camera protocol is opgesteld om voor iedereen die betrokken is bij Kinderopvang de Speelboom duidelijk te maken waarom wij gebruik maken van camera`s en onder welke voorwaarden dit gebeurt.

1. Doel

Vanaf juli 2013, stelt de wet bij het ‘vier ogen principe’ dat de pedagogisch medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassene, bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Bij Kinderopvang de Speelboom hebben we er voor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering van het vier ogen principe, gebruik te maken van toezicht door middel van camera`s. Op momenten dat er één medewerker op de groep aanwezig is kan er ten alle tijden meegekeken worden via de camera`s.

2. Soort camera`s

De camera`s waar wij voor gekozen hebben, werken via internet, waardoor het mogelijk is voor de directeur en ouder(s)/verzorger(s) om ten alle tijden overal in te loggen en live de beelden te bekijken. Dit inloggen kan middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Vanuit privacy overwegingen is het verboden voor de ouder(s)/verzorger(s) om de gebruikersnaam en het wachtwoord te overhandigen aan derden.

3. Waar hangen camera`s

De camera`s hangen zichtbaar, in de volgende ruimten:

 In elke groepsruimte

 In de speelhal

 Buitenspeelplaats

4. Melding gebruik van camera`s

Kinderopvang de Speelboom stelt zich verplicht dat voor een ieder duidelijk is dat er gebruik gemaakt wordt van cameratoezicht. Dit gebeurt door:

 Vermelding op de website van Kinderopvang de Speelboom, door plaatsing van het protocol;

 Plaatsing van een sticker ”camera toezicht” op de ramen van de groepsruimtes en entree;

 Vermelding aan ouders tijdens rondleidingen/ intakegesprek;

 Vermelding in het pedagogisch beleidsplan;

 Vermelding aan medewerkers tijdens sollicitatieprocedure.

5. Wie kijkt er mee

 De directeur mevr. M v/d Hooff is gemachtigd om mee te kijken bij alle camera beelden en om beelden terug te kijken.

 Ouder(s)/verzorger(s) krijgen toegang tot de volgende camera beelden:

o de groepsruimte waarin hun kind verblijft o de speelhal o buitenspeelplaats

Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet gemachtigd om de camerabeelden terug te kijken.

 Indien er een verdenking is van het plaatsvinden van een incident, zoals geweldpleging, diefstal, misbruik van kinderen. Dan is alleen de directeur mevr. M.v/d Hooff in het bijzijn van de politie gemachtigd om de beelden terug te kijken. Beelden met belastend materiaal zullen bewaard worden tot er een definitieve uitspraak is over het incident.

6. Wat gebeurt er met de beelden?

Met de camera(‘s) mag alleen in beeld worden gebracht waar kinderopvang de Speelboom de verantwoording voor draagt. De beelden worden standaard opgenomen en hebben een maximale bewaartermijn van 2 weken. De bewaartermijn is zodanig vastgesteld, zodat de beelden teruggekeken kunnen worden indien het belastend materiaal bevat. Verder hebben de camera beelden tot doel dat de medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden, en de directeur, ongezien, ten alle tijden mee kan kijken. Met deze bewaartermijn wordt dit doel ruimschoots behaald.

Als de beelden langer dan 2 weken worden bewaard dan gelden de volgende regels:

 De directeur noteert wat de aanleiding is geweest voor het langer vastleggen van de beelden.

 De start datum en tijd van het opnemen wordt genoteerd.

 De bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal 2 weken. Als er in die periode geen incidenten zijn geweest, worden de beelden automatisch verwijderd.

 Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan wordt de opname bewaard tot het incident is opgelost.

Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7. Privacy

 Om de privacy van kinderen en medewerkers te waarborgen is het verboden voor ouder(s)/verzorger(s) om de gebruikersnaam en wachtwoord te overhandigen aan derden.

 De wachtwoorden worden elk jaar per 1 januari en per 1 juli herzien voor alle ouder(s)/verzorger(s), dit vanuit veiligheidsoverwegingen.

 Medewerkers van Kinderopvang de Speelboom ontvangen geen gebruikersnaam en wachtwoord om in te kunnen loggen op de camerabeelden.

 Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) als zij inloggen op de computer om mee te kunnen kijken met hun kind via de camerabeelden er voor zorg te dragen dat zij ook weer uitloggen. Zodat een derde niet de camerabeelden kan bekijken indien de ouder/verzorger hier niet bij aanwezig is.